Privacyverklaring MONIQUE VAN HEERWAARDEN

Bij het verlenen van de diensten vanuit mijn coachbureau verwerk ik persoonlijke gegevens. Ik houd me aan de privacywet (AVG) en ga uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Daarnaast handel ik conform de Internationale ethische gedragscode van de NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches). In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met je gegevens omga.

 

Persoonsgegevens

MONIQUE VAN HEERWAARDEN ontvangt je persoonsgegevens als je deze aan mij verstrekt via de website, email, app, telefoon of in een gesprek. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden bijvoorbeeld je werkgever, in het kader van mijn dienstverlening.

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer, gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden, Curriculum Vitae, inhoud van communicatie zoals mails en apps, gespreksverslagen en je handtekening.

Doeleinden

MONIQUE VAN HEERWAARDEN verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact, het bieden van een coachtraject en begeleiding op maat, goede en efficiënte dienstverlening, verbetering van de dienstverlenging, facturering, innen van gelden en eventueel het nemen van incassomaatregelen, nakomen van wettelijke verplichtingen en het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan het coachtraject of de begeleiding. Daarnaast kunnen je gegevens verwerkt worden om te kunnen voldoende aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerk ik persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de hierna genoemde gerechtvaardigde belangen: De verbetering van diensten, de bescherming van financiële belangen en de beveiliging en het beheer van systemen.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening voor de hierboven genoemde doeleinden, kan MONIQUE VAN HEERWAARDEN persoonsgegevens uitwisselen aan derden. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Ik zal je gegevens nooit verstrekken voor commerciële acties of goede doelen.


Hoe lang ik je gegevens bewaar en hoe ik deze beveilig

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze verklaring zijn genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies 

Op de website van MONIQUE VAN HEERWAARDEN wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Inzage persoonsgegevens

Je kunt een verzoek doen bij MONIQUE VAN HEERWAARDEN tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek krijg je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens.

 

Om er zeker van te zijn dat ik met de juiste persoon te maken heb, kan ik je vragen naar een kopie van je geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

Klachten, vragen of onduidelijkheden

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of heb je een vraag, laat dit dan vooral aan mij weten. Hieronder staan mijn contactgegevens. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

MONIQUE VAN HEERWAARDEN

Coaching, training & advies
T.a.v. M. van Heerwaarden
Haesackerlaan 21
1851 MK Heiloo
mail@moniquevanheerwaarden.nl

 

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 18 maart 2022